Artykuły

Sakramenty święte

Kapłaństwo

 

źródło: http://wsd.opole.pl/

 

Ważne:

Z naszej parafii obecnie czterech mężczyzn przygotowuje się do


przyjęcia sakramentu kapłaństwa

 

Módlmy się o wytrwałość dla Nich !!!

Małżeństwo

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa

 

1. Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii na trzy miesiące przed planowanym ślubem.

2. Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące) z zaznaczeniem, że jest wydane do ślubu kościelnego.

3. Nieco później biorą zaświadczenie z USC o stanie wolnym obojga kandydatów (gdyż zaświadczenie to jest ważne tylko 3 miesiące!).

4. Na świadectwie chrztu powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).

5. Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć kurs przedmałżeński i odbyć 3 indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej.

6. Na podstawie świadectw chrztu świętego zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która nie jest z naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.

7. Po spisaniu protokółu przedślubnego należy przystąpić dwukrotnie do sakramentu pojednania (do drugiej spowiedzi przedślubnej należy przystąpić na dzień przed ślubem).

8. Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do naszej kancelarii.

9. W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii kartki świadczące o spowiedzi.

Zasadą ogólnie przyjętą jest, że sakrament małżeństwa przyjmuje się w parafii narzeczonej ewentualnie w parafii narzeczonego. Gdyby jednak zaistniały warunki wskazujące na potrzebę zawarcia tegoż sakramentu poza własną parafią, wówczas należy uzyskać zgodę swego proboszcza lub licencję.

Komunia Święta

Formacja dzieci mających przyjąć I Komunię św. dokonuje się oprócz domu i szkoły również w parafii - przez comiesięczne spotkania (szczegółowe informacje na temat miejsca i czasu tych spotkań dostępne w ogłoszeniach bieżących).

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśnić wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób, jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 311)

W naszej parafii przyjęcie tego sakramentu dokonuje się w III klasie gimnazjum.

A co mówi o bierzmowaniu Kodeks Kościoła Katolickiego (KKK)

„Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie; ścisłej jednoczy nas z Chrystusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą wieź z Kościołem; udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża”

KKK 1303

„Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysły przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej”

KKK1309

 

„Przyjmując bierzmowane, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do Ducha Świętego”

KKK1310

Przy bierzmowaniu, podobnie jak przy chrzcie, kandydaci powinni poszukiwać pomocy duchowej, wybierając sobie świadka bierzmowania. Zaleca się żeby był nim ktoś z rodziców chrzestnych by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów.

KKK1311

Chrzest Święty

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie". (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 298).Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko:

 1. Chrzty w parafii Przenajświętszej Trójcy w Bobrku odbywają się w ostatnią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 16.30.
 2. Sakrament chrztu jest udzielany dzieciom, których rodzice mieszkają na terenie naszej parafii;
  (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię);
 3. Najpóźniej w tygodniu poprzedzającym chrzest należy zgłosić się do kancelarii z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 4. Przynajmniej jedno z rodziców musi wyrazić zgodę na chrzest;
 5. Konferencja dla rodziców i chrzestnych przed chrztem dziecka odbywa się w kaplicy bocznej kościoła, w piątek przed chrztem św., po Mszy św. wieczornej.
 6. Dziecko powinno mieć jednego lub parę rodziców chrzestnych, czyli osoby wyznaczone przez rodziców, które będą mogły uczestniczyć w pełni w obrzędach chrztu oraz będą wspierać rodziców w staraniach o to, by ich dziecko doszło do wyznawania wiary i wyrażało ją życiem;
 7. Chrzestny musi spełniać następujące warunki:
  • mieć ukończone 16 lat;
  • być praktykującym katolikiem, który przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie i Eucharystię;
  • prowadzić życie zgodne z wiarą (nie może być to być osoba, która żyje w związku niesakramentalnym);
  • przedstawić zaświadczenie wydane przez parafię miejsca zamieszkania, że może pełnić funkcję chrzestnego;

RZECZY POTRZEBNE DO CHRZTU:

 • BIAŁA SZATA - ozdobna biała chusta, którą dziecko otrzymuje bezpośrednio po chrzcie - symbolizuje, że po chrzcie stało się nowym stworzeniem, oczyszczonym z grzechu i przyoblekło się w Chrystusa; rodzice i chrzestni mają troszczyć się by tę nową godność dziecko zachowało nieskalaną aż po życie wieczne; na szacie może być wypisane imię dziecka oraz data chrztu;
 • ŚWIECA CHRZCIELNA - zapalana po chrzcie na znak, że ochrzczony stał się dzieckiem światłości.
 1. Rodzice chrzestni muszą przedstawić zaświadczenie wystawione przez macierzystą parafię - że pozostają praktykującymi katolikami. Świadectwa te należy dostarczyć najpóźniej w dniu chrztu świętego.
 2. W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością.
 3. Należy przygotować i przynieść świecę chrzcielną oraz białą szatę dla swojego dziecka.
 4. Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 5. W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 6. Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznicę Chrztu św.

Ogłoszenia

 

OBRAZ Z WNĘTRZA KOŚCIOŁA

 

 

Posłuchaj niedzielnego kazania

Opolskie dla Rodziny

Strona Domu Miłosierdzia

Modlitwa wstawiennicza

Wycieczki parafialne

 

 

Siostry Boromeuszki

Minuta ze Słowem

Obraz z kamery

Odpusty jako wielki dar

Nauka o odpustach łączy się z tajemnicą Bożego Miłosierdzia. Odpust jest to darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy.

Czytaj więcej...

Sakramenty święte

Sakramenty święte - co wiedzieć należy...

Czytaj więcej...

Malowidła Dankwarta

Rozkład malowideł K. Dankwarta na sklepieniu kościoła parafialnego

Czytaj więcej

Joomla templates by Joomlashine